Program

Zerokonferansen samler hvert år nærmere hundre spennende norske og internasjonale innledere fra politikk, forvaltning, organisasjoner og næringsliv. Her er våre første innledere  og en oversikt over fagsesjonene, velg sal for å se alle. Følg med for flere programnyheter!

 

Oversikt dag 2

Dag 2

Program

Du kan klikke på hver enkelt innleder eller sesjon i skjemaet under for å lese mer informasjon, etter hvert som det blir lagt ut.

Dag 1
2017-10-31
Folketeatret
Dag 2
2017-11-01
Sal A
Sal B
Sal C
Sal D
Folketeatret
Sal A
Sal B
Sal C
Sal D
08:55
Brian Deese

Senior Advisor to President Barack Obama

08:55 - 16:00
Trevor Milton

CEO og grunnlegger av Nicola Motor Company

09:00
Michael Sheren

Senior Bank adviser, Bank of England

10:00
Silvija Seres

President i Polyteknisk Forening

10:00
Kristin Skogen Lund

Administrerende direktør, NHO

10:00
James Leaton

Research Director, Carbon Tracker

10:00
Monica Araya

Forfatter og klimaforkjemper fra Costa Rica

10:00
Maria Moræus-Hanssen

CEO ENGIE E&P International

10:00
Anne Marit Panengstuen

Adm.dir. Siemens Norge

10:05
Alexandra Bech Gjørv

Konsernsjef i Sintef

09:00 - 10:30
Can greed be good? Capitalism as the driver of sustained growth

Kapitalmarkedene blir i stadig større grad klar den finansielle risikoen ved klimaendringer. Store banker og investrorer krever at selskaper stresstester sine portefolioer og ser de store mulighetene som ligger i grønn vekst og fornybare investeringer. Hvilke hindre og muligheter møter investorer som vil satse på fornybar energi?

09:00 - 10:30
Grønt lederskap – klimakommunikasjon
09:00 - 10:30
Hvordan kan Norge ta elbilrevolusjonen videre?

Den norske elbilsuksessen er et klart bevis på at norsk klimapolitikk kan få stor internasjonal betydning. Ikke bare viser vi verden at rask utrulling av elbiler er mulig, vi utfordrer også bilindustrien til å lansere bedre og flere elbilmodeller. Hvordan skal vi forvalte denne internasjonalt betydningsfulle politikken fremover – og hvordan utvikle den videre så Norge viser vei i elektrifisering av transport langt utover personbilsegmentet? I denne sesjonen staker vi vei fremover i elbilpolitikken, og utfordrer vare- og lastebilprodusentene på elektromobilitet.

09:00 - 10:30
Norsk havvind – fra flau til frisk bris?

En gang ble det sagt at utbygging av flytende vindmøller til havs skulle bli den nye oljen. 10 år etter de første utredningene har norsk leverandørindustri bare en beskjeden andel i det raskt voksende markedet for havvind i Europa. Men Statoil og Statkraft har bygget store parker utenlands, og det er ingen tvil om at norsk offshorekompetanse på mange områder kan overføres til havvind. Kan elektrifisering av plattformer med flytende vindmøller gi oss det nødvendige hjemmemarkedet? Hva skal til for å utløse det første havvindprosjektet? Kan havvind bli et nytt norsk industrieventyr?

10:30 - 11:00
Pause
10:30 - 11:00
Pause
10:30 - 11:00
Pause
10:30 - 11:00
Pause
11:00 - 12:30
Hvordan kan utviklingsland bli 100% fornybar?

Hva skal til for at utviklingsland kan få 100% fornybar energiproduksjon til alle? Hvordan løser man problemet med balansekraft uten å ta i bruk fossile energikilder? Hvilken rolle vil vannkraft og batterier spille? Mange hevder at svake kraftnett og dårlige systemer gjør at det er begrenset plass til mer fornybar, stemmer dette? Hvor mye norsk kapital er investert i fornybar energi i utviklingsland og hvilke virkemidler må på plass for å at flere norske investorer kan ta del i denne grønne veksten?

11:00 - 12:30
A renewable ferrytale – How Norwegian fjords can change the course of the maritime industry

Norge leder an i verden med elektrifisering av fergebransjen. Ferjebransjen leder ann i utviklingen for nullutslippsløsninger for hele maritim sektor, og Norge leder an i verden på dette. ca 50 nye batteriferger har vunnet anbud og skal bygges og i drift før 2020. Denne gode utviklingen er drevet fram av kombinasjonen av gode politiske vedtak og en bransje av rederier og leverandørindustri som er framtidsrettet i å utvikle og ta i bruk nye utslippsfri løsninger. Dette gir både store utslippsreduksjoner og nye grønne arbeidsplasser i Norge. Verdens første utslippsfri autonome konteinerskip skal nå bygges og settes i drift i Norge i 2018.

11:00 - 12:30
Norge – Rik på hydrogen?

Kan Norge bli rik på hydrogen? Norge bør ha gode forutsetninger for å bygge opp en ny, grønn næring rundt fornybart hydrogen. Men hvilke markedsmuligheter blir det for norsk hydrogenteknologi og ren hydrogen internasjonalt de kommende årene, og hvordan bør hjemmemarkedet utvikles for å gi muligheter til vekst? Hvilke muligheter for verdiskapning kan hydrogen gi i Norge? I denne sesjonen undersøker vi hvilke fortrinn Norge har for å kunne ta en ledende posisjon innen hydrogen internasjonalt, og hvordan dette kan bidra til grønn vekst i Norge.

 

Bekreftede innledere

 • Pierre Etienne Franc, Hydrogen Council
 • Jan Wegener, Program Manager Europe in NOW GmbH
 • Lene Mostue, Direktør Energi21
11:00 - 12:15
Bærekraftige bygg som norsk eksportvare

Byggenæringen er en av Norges største næringer målt i både verdiskapning og antall sysselsatte. Den grønne utviklingen i bransjen har så å si utelukkende vært et resultat av nye reguleringer fra myndighetene. I denne sesjonen ønsker vi å diskutere hvordan byggenæringa skal ta steget fra å være en sinke til å bli en bransje som leverer nye og innovative grønne løsninger som ser muligheter utenfor Norges grenser.

12:30 - 13:15
Lunsj
12:30 - 13:15
Lunsj
12:30 - 13:15
Lunsj
12:30 - 13:15
Lunsj
13:15 - 14:45
Lokale klimatiltak for global endring

Det er på lokalt plan at mye av spydspissarbeidet for det gode, utslippsfrie livet foregår. ZERO gir talerstolen til kommuner og fylkeskommuner som har gjennomført spennende og effektive klimaprosjekter. I denne sesjonen møter du pionerer og eksperter på ulike klimatiltak, finansieringsmuligheter og gjennomføring. Bli inspirert og bring med deg en skikkelig klima-verktøykasse hjem!

 

Bekreftede innledere

 • Raymond Johansen, Byrådsleder i Oslo
 • Cecilie Agnalt, Nestleder i transportkomiteen i Østfold fylkesting
 • Tore Johan Øvstebø, Varaordførar i Ålesund og leiar i representantskapet
 • Kirvil Stoltenberg, Sjefsingeniør i Seksjon for klimatilpasning og lokale klimatiltak, Miljødirektoratet
 • Kristine Falkgård, administrerende direktør i Kommunalbanken
13:15 - 14:45
Scenarier for et grønt industrieventyr

ndustrisektoren står for nesten en femtedel av de globale utslippene. Prosessindustrien har utviklet et veikart som viser hvordan industrien i Norge kan kutte alle utslipp fram til 2050, og det er behov for virkemidler som følger opp dette. Det må gjøres veivalg i utformingen av virkemidler til grønn industri, og det er flere veier til mål. Hvilke scenarier finnes det for utformingen av virkemidler for grønn industri framover, og hva betyr den nye politiske situasjonen for en grønn industrisektor?

 

Bekkreftede innledere

 • Kjetil Lund, Statkraft
 • Stein Lier-Hansen, Norsk Industri
 • Per Brevik, Norcem
 • Terje Aasland, Arbeiderpartiet
13:15 - 14:45
Veikart for tungtransport 2030

Det trengs kraftige virkemidler for å få til utslippskutt som monner i tungtransporten i Norge. Fram mot 2030 trengs det en storstilt satsning på både biodrivstoff, batteri og hydrogen for tungtransport. Vi undersøker: Hvor er virkemidlene for en storstilt overgang til fornybar tungtransport som tar oss i mål til minst 50% klimagassreduksjoner innen 2030? Hva slags satsninger må til innenfor el, hydrogen og bio i tungtransporten for å nå egne klimamål? Hva er egentlig potensialet i et 10-årsperspektiv for de ulike teknologiene?

13:15 - 14:45
Hvordan kan norsk landbruk redde verden?

Det er mange krevende utslipp i landbruket, og kan være vanskelig å se hva man skal gjøre noe med. Dette gjelder både i Norge og globalt. Samtidig har Norge noen fortrinn som gjør at man kan skape global endring. Det handler om traktoren, kua og dritten. Hvor langt mot nullutslipp kan landbruket komme? Kan landbruket bli et tidligmarked for fornybar plast? Kan det bli den første fossilfrie verdikjeden?

14:45 - 15:00
Pause
14:45 - 15:00
Pause
14:45 - 15:00
Pause
14:45 - 15:00
Pause
15:00 - 16:00
Felles avslutningssesjon i sal A: Nye allianser mot 2030
15:00 - 16:00
Felles avslutningssesjon i sal A: Nye allianser mot 2030
15:00 - 16:00
Felles avslutningssesjon i sal A: Nye allianser mot 2030
15:00 - 16:00
Felles avslutningssesjon i sal A: Nye allianser mot 2030
Select date to see events.