Industri

Industrisektoren står for rundt 20 prosent av nasjonale og globale klimagassutslipp, og vil forbli høye uten omfattende teknologiskift. Hvordan industrien kan unngå flere milliarder tonn CO2 globalt, står på programmet på Zerokonferansen i 6 programpunkter. Se alle programpunktene som tar for seg elementer av industri under.

Dag 1
6. november 2019

13:15-14:15 – Offentlige innkjøp som drivkraft for klimaløsninger
Klimakrav i anskaffelser har gitt Norges største klimasuksess: nullutslippsferger. Dette har plassert norsk maritim industri i verdenstoppen på nullutslippsløsninger. Alle anskaffelser er lovpålagt å etterspørre klimavennlige løsninger. Dette gir viktige markeder for nye klimaløsninger som fossilfrie anleggsplasser og utslippsfrie busser. Hvilke lignende suksesser kommer i kjølvannet av fergene?
Sted: Hovedscenen.
I sesjonen: Bernt Reitan Jenssen, Lan Marie Nguyen Berg.

13:15-14:15 – Sirkulære verdikjeder for gjenbruk av karbon
Karbon kan fanges og gjenbrukes i produksjon av nye produkter og drivstoff. Kan vi gjøre dette på en sirkulær og bærekraftig måte, eller utsetter vi bare utslippet? Kan syntetisk drivstoff erstatte fossilt drivstoff i luftfart, skipsfart og transport? Vi presenterer nye sirkulære verdikjeder, og vi ser nærmere på e-fuels, power-to-X og karbonfangst og -bruk.
Sted: Skatehallen.
I sesjonen: Klaus Schöffel, Tom Henrik Sundby. 

14:45-15:45 – Verksted: hvordan skaper vi lønnsomhet for industriell bruk av hydrogen?
I dette verkstedet skal vi diskutere mulige virkemidler som bidrar til forretningsmodeller og tidligmarkeder for lønnsom bruk av hydrogen i industrien.
Sted: The Ocean Opportunity Lab (TOOL).
I sesjonen: Susanne Naevermosand, Bernhard Mauritz Stormyr.

Dag 2
7. november 2019

10:10-11:25 – De neste karbonfangst og -lagringsprosjektene (ENG)
Equinor har på vegne av partnerne i Northern Lights-prosjektet, inngått intensjonsavtaler med syv europeiske selskaper som har til hensikt å ta i bruk den norske CO2-infrastrukturen. På Zerokonferansen står flere av disse selskapene på scenen og vi får høre hvordan de skal knytte seg til den norske infrastrukturen for lagring av CO2.
Sted: Scene 2.
I sesjonen: Camilla Brox, Jon C. Knudsen, Petter Holland. 

12:15-13:30 – Banebrytende selskaper i det grønne Norge
Hva er status for grønn næringsutvikling og grønn eksport i Norge? I denne sesjonen skal vi høre fra fremoverlente selskaper som jobber med løsninger som kan gi oss utslippsfrie industriprodukter, transporttjenester, bygg og materialer. Hva vet disse selskapene, og hva kan de lære oss?
Sted: Hovedscenen.
I sesjonen: Håvard Wolland, Ellen Cathrine Rasmussen, Håvard Moe. 

14:00-15:00 – Avfall, skog og bioøkonomi – hvordan bruker vi landarealer bærekraftig?
Vi må fase ut fossilt råstoff og bruke biomasse, for eksempel skog og alger, for å nå klimamålene. Hvordan skal vi få til bærekraftig bruk av disse ressursene? I dette programpunktet ser vi på IPCCs nye spesialrapport om bruk av landarealer og -ressurser, rammebetingelser og aktuelle bioøkonomiaktører i Norge.
Sted: The Ocean Opportunity Lab (TOOL)
I sesjonen: Gisle Løhre Johansen, Lars Haltbrekken, Francois Sammut.

Se hele konferanseprogrammet her. 

Kontakt oss på zerokonferansen@zero.no

#zerokonferansen